Interaktívny kvíz č.7
pre náučný chodník Žalostiná - Chvojnica


1. Chránená krajinná oblasť (CHKO) Biele Karpaty zahŕňa okrem pohoria Biele Karpaty aj časť:
2. V prírodnej pamiatke Bučkova jama sa nepoužívalo hnojenie minerálnymi hnojivami a preto tu dodnes kvitnú početné populácie orchideí a iných vzácnych rastlín. Na obrázku je:


3. Z európsky významných druhov obojživelníkov nájdeme v prírodnej pamiatke Žalostiná kunku žltobruchú, skokana hnedého, rosničku zelenú, ropuchu bradavičnatú, salamandru škvrnitú. Skokan hnedý je na obrázku:


4. Veľmi vzácny druh rastliny, ktorý sa nachádza v okolí kopanice U Chalupov, rastie na Slovensku len v tejto lokalite. Je zaradený do zoznamu prioritných druhov európskeho významu. Zobrazený je na obrázku. Je to:


5. Na brehoch potoka Chvojnica sú zachovalé porasty, ktoré boli vyhlásené za prírodnú pamiatku. Je v nich zastúpená najmä jelša, menej vŕba biela, vŕba krehká, zriedkavo javor, topoľ a z kríkov baza. Na obrázku je:


6. V oblasti obce Vrbovce sa okrem typickej srnčej zvere vyskytuje čoraz početnejšia populácia daniela, ktorý patrí k nepôvodným druhom zveri. Takýto druh zveri:
7. Lúky v prírodnej pamiatke Bučkova jama treba:
8. Najcennejšie lokality v Bielych Karpatoch boli postupne vyhlásené za prírodné pamiatky (PP). V okolí Vrboviec je ich sedem. Medzi ne nepatrí:
9. V chránenej krajinnej oblasti Biele Karpaty sa nachádza prírodná pamiatka Bučkova jama. Na tomto území sú najcennejšie:
10. Prírodná pamiatka Žalostiná sa rozprestiera neďaleko obce Vrbovce a rastie tu mnoho druhov orchideí napr. vstavač vojenský, vstavač mužský, vstavačovec májový, päťprstnica obyčajná, pavstavač hlavatý a iné. Na obrázku je:


This is more feedback!
This is the feedback!Hore